Khắc tem mạc máy

Là công nghệ khắc laser trên chất liệu kim loại và kim loại ở dòng này là những Tem mạc máy.
tem