Cắt Giấy, Thiệp Cưới, Thiệp 3D

Là công nghệ khắc cắt laser trên chất liệu phi kim loại và phi kim loại ở dòng này là Cắt Giấy, Thiệp Cưới, Thiệp 3D.
20