Khắc Pha Lê, Kỷ Niệm Chương

Là công nghệ khắc cắt laser trên chất liệu phi kim loại và phi kim loại ở dòng này là Pha Lê, Kỷ Niệm Chương.
c1