Khắc - Cắt Da,Simili

Là công nghệ khắc cắt laser trên chất liệu phi kim loại và phi kim loại ở dòng này là Da và Simili.
laser1