Khắc logo - Nhãn - Mác

Là công nghệ khắc laser trên chất liệu kim loại và kim loại ở dòng này là những Logo - Nhãn - Mác.
nhan2