Khắc - Cắt Mica

Là công nghệ khắc cắt laser trên chất liệu phi kim loại và phi kim loại ở dòng này là Mica.
m3